Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020

Wyświetl stronę główną » Komunikaty » ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2020

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZAWIERCIU

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie gminy Pilica

Na podstawie art. 45 ust. 1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020.1421 ze zm.) oraz § 7 ust.1 pkt 1 i 2 , § 7  ust.3  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół   ( Dz.U. 2016.1123) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie gminy Pilica obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”. Obszar zapowietrzony obejmuje teren ograniczony :

1. od strony zachodniej: od granicy administracyjnej woj. śląskiego i małopolskiego, granicą zachodnią gminy Pilica do drogi łączącej wieś Ryczów z granicą administracyjną miasta Pilica. Następnie wzdłuż zachodniej  i północnej granicy administracyjnej miasta Pilica do drogi wojewódzkiej nr 794.

2. od strony północnej: : drogą woj. nr 794 do skrzyżowania z ulicą Starowiejską we wsi Dzwonowice. Następnie ulicą Starowiejską do wsi Kidów. W Kidowie ulicą Zakościelną do rzeki Żebrówka we wsi Przychody. Wzdłuż rzeki Żebrówka do granicy gminy Pilica z gminą Żarnowiec.

3. od strony wschodniej: wzdłuż granicy gminy Pilica i Żarnowiec do granicy woj. śląskiego z woj. małopolskim.

§ 2.  1.Nakazuje się oznakować obszar zapowietrzony poprzez ustawienie tablic ostrzegawczych z trwałym i widocznym napisem” Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony”

2.Tablice, o których mowa w ust.1 umieszcza się na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru zapowietrzonego.

3.Do oznaczenia obszaru, w sposób określony w ust. 1 zobowiązuje się: Burmistrza Miasta i Gminy Pilica

§ 3. W obszarze zapowietrzonym nakazuje się :

1.wykonanie przeglądu pasiek przez lekarzy weterynarii;

2.niezwłoczne zgłaszanie właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół;

§ 4.  W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1.przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin  pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece;

2.organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół.

§ 5. Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 6. Wykonanie rozporządzenia powierza się:

Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilica

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Pilica.

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Informacje

Rejestr zmian

2020-09-28 12:28

Edycja artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

2020-09-28 12:28

Edycja artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

2020-09-28 12:26

Edycja artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

2020-09-28 12:24

Edycja artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

2020-09-28 12:23

Dodanie artykułu - Mgr inż. Damian Urbańczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Paderewskiego 116
woj. śląskie  
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.